K Belgesi

K YETKİ BELGESİ ALMASI ZORUNLU OLAN ARAÇLAR


KREDİ KARTINA  % 11 KOMİSYONLU 9 TAKSİT YAPIYORUZ

 

2015 YILI K BELGESİ ÜCRETLERİ


KENDİ İŞİNİ YAPANLAR İÇİN K 2 BELGESİ ÜCRETLERİ

K2 Belgesi Kamyonetler  Nakit   :        968   TL

K2 Belgesi Kamyonlar Nakit        :     9.685  TL

Taşıt Kartı Ücreti Araç Başı          :          90  TL

 

GEREKLİ EVRAKLAR ŞAHISLAR K2 BELGESİ

1. Araç Ruhsat Fotokopisi (Araç Muayenesi Olacak)

2. Kimlik Fotokopisi

3. İmza Beyannamesi Noterden Aslı veya Islak Kaşeli

4. Noterden Vekalet

 

ŞİRKETLER İÇİN K2 BELGESİ GEREKLİ EVRAKLAR

1. Araç Ruhsatları Fotokopisi (arç muayenesi olacak)

2. Şirket Ortakları Kimlik Fotokopisi

3. Şirket İmza Sirküleri Aslı veya Noter Tasdikli Islak Kaşeli

4. Noterden Vekalet

5. Vergi Levhası Fotokopisi

6. Faaliyet Belgesi Fotokoisi

 


NAKLİYAT YAPANLAR

K 1 BELGE ÜCRETLERİ

K1 belge Yıldızlı kamyonet şehir içi nakliye nakit    :    1.937. TL

K1 belgesi nakliye   kamyonlar nakit                         :  19.370. TL


K 2 BELGESİ TAKSİTLİ FİYATI

K2 belgesi kamyonet  belge ücreti :   968. TL

K2 Belgesi  9 Taksit 120*9 taksit   :  1.084.  TL


K2 Belge Kamyon  Belge ve taşıt kartı Ücreti Peşin  =      9.685 TL

K2 Belge Kamyon Kredi Kartlı 12 Taksit 986*12       =   10.847  TL

 

K1 Belgesi Kamyonet belge ve taşıt kartı peşin    =     2.027  TL

K1 Belgesi Kamyon taşıt kartı belge ücreti            =   21.694 TL

 

 

K Belgesi 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, taşıma düzenini ve güvenliği sağlamak, taşımacılık ile iştigal eden tüm kurum ve kuruluşların haklarını, sorumluluklarını belirlemek karayolları taşımacılığını diğer taşıma sistemleri ile birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanları daha yararlı şekilde kullanmasını sağlamak amacı ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde gerekli olan belgedir. Bu belge Yetki Belgesi olarak adlandırılmaktadır.


K Belgeleri

 

K Türü Yetki Belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre değişir


K1 Yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,


K2 Yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,


K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak firmalara verilir.

K Türü Yetki Belgeleri İçin Gerekli Şartlar

 

  • K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 75 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
  • K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus
  • K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 25 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
  • özmal taşıta sahip olmaları şarttır.
  • K2 yetki belgesi için eklenecek taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir.
  • K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
  • K1, K3 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

 

K1 Belgesi

 

K 1 Yetki Belgesi : Ticari amaçla belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklar için verilen yetki belgesi türüdür.

K1 Yetki Belgesi alacak şahısların kendi adına kayıtlı en az 25 ton istihap haddinde yük taşıma araç veya araçları, Şirket veya kooperatiflerin kendi adına kayıtlı en az 75 ton istiap haddinde yük taşıma araçları ve en az 10.000 TL. sermaye veya işletme sermayesi bulunması gerekir.

K1 Yetki Belgesi Ücreti : 19.370 TL

Taşıt Kartı Ücreti           :         90  TL. Araç Başına Taşıt Kartı ücreti ödenir.

  • K1 Yetki Belge Ücreti   :  19.370 TL
  • K1* Yetki Belge Ücreti :    1.937 TL
  • Taşıt Kartı Ücreti          :         90 TL

K2 Belgesi

 

K2 Belgesi taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.

K2 Yetki Belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıta sahip olunması gerekmektedir.

K2 Yetki Belgesi :     9.685 TL

K2 * Yetki Belgesi :     968 TL

Taşıt Kartı Ücreti :         90 TL. Araç Başına Taşıt Kartı ücreti ödenir.

 

K3 Belgesi

 

K3 Belgesi ticari amaçla ev ve büro esyasi tasimaciligi yapacaklara, verilmektedir.

K3 Yetki Belgesi almak için başvuran, gerçek kişi veya taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton istihap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 5 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları şarttır.

K3  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına  kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

K3 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

K3 Yetki Belgesi Ücreti : 8.464 TL
Taşıt Kartı Ücreti : 79 TL

*K2 YETKİ BELGESİ KAMYONETLER İÇİN İSTENEN BELGELER

TİCARİ AMAÇLA OLMAMAK VE SADECE KENDİ ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ OLMAK KAYDIYLA TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI 3,5 TONU GEÇMEYEN TAŞITLAR İLE YAPILAN TAŞIMALAR

1. Yetki Belgesi başvuru dilekçesi

2. Yetki belgesi başvuru formu ve taşıt kartı işlem başvuru formu (temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak )

3. Ticaret Sicil Gazetesi ( kuruluş ve temsil ilzamı belirtir ) aslı veya onaylı örneği,

Temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirküsü (noter onaylı )

4. Sahip ortaklar ve yöneticilere ait Kimlik Fotokopisi

5. Merkez işyerinin bulunduğu yerin kira sözleşmesi veya mülkiyet ise tapu fotokopisi

6. Ticaret odası oda kayıt sureti veya esnaf ve sanatkârlar odası sicil kayıt sureti veya ticaret odası faaliyet belgesi veya esnaf ve sanatkârlar odası faaliyet belgesi

7. Adına kayıtlı Geçerli araç muayenesi yapılmış taşıt/taşıtların motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri ( Taşıtlar ticari olacak )

8. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alınmış Mükellefiyet yazısı

K1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER VE ŞARTLARI

 

1- Yetki Belgesi başvuru dilekçesi

 

2- Yetki belgesi başvuru formu ve taşıt kartı işlem başvuru formu( temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak )

3- Ticaret Sicil Gazetesi ( kuruluş iştigal sermaye ve temsil ilzamı belirtir ) aslı veya onaylı örneği, karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya karayoluyla şehirlerarası eşya taşımacılığı yapmak)

4- Temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirküsü (noter onaylı )

5- Sahip ortaklar ve yöneticilere  ait T.C. Kimlik numarası ( A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönetim Kurulu ve müdürlere ait )

6- Sahip ortaklar ve yöneticilere  ait Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli sicil belgesi (A.Ş. Ve Kooperatiflerde sadece Yönetim Kurulu ve müdürlere ait)

7- Merkez işyerinin bulunduğu yerin kira sözleşmesi veya mülkiyet ise tapu fotokopisi

8- Ticaret odası oda kayıt sureti veya esnaf ve sanatkarlar odası sicil kayıt sureti veya ticaret odası faaliyet belgesi veya esnaf ve sanatkarlar odası faaliyet belgesi

9- Adına kayıtlı Geçerli araç muayenesi yapılmış taşıt,taşıtların motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri ( Taşıtlar ticari olacak )

10- Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alınmış Mükellefiyet yazısı

Gerçek Kişi Tüzel Kişi(Şirket)

25 ton istiap haddi 75 ton istiap haddi (özmal )

Sermaye 10.000,00 TL

D2 YETKİ BELGE KURULUŞ EVRAKLARI

1- Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu

2- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(Sermaye en az 30.000 TL)

3- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı

4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı

5- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı

6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi

7- Taşıt Ruhsatları fotokopisi

8- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

9- 10 yaşından büyük olmayan sürücüsü dahil en az 9 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere

toplam 75 koltuk kapasiteli taşıtların ruhsat fotokopisi)

10- Taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin fotokopileri

11-ODY2 Mesleki Yeterlilik Belgeleri (Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde,

mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır)

D2 YETKİ BELGESİ ÜCRETİ  25.397  TL

YURT İÇİ TARİFESİZ YOLCU TAŞIMACILIĞI

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç ve Temel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1.  Bu Yönetmeliğin  amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, terminal işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetleri için mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak pazara giriş şartları ile bu faaliyetlerde bulunanların, gönderenlerin, yolcuların, çalışanların haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini tespit etmek; taşımacılık faaliyetlerinde istihdam edilenler ile taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerinin niteliklerini belirlemek; karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

 

Yetki Belgesi Türleri

MADDE 6- (1) A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

A1 yetki belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklara,

A2 yetki belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara,

verilir.

(2) B türü yetki belgesi: Otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

B1 yetki belgesi: Tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

B2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

B3 Yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşımak üzere uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

verilir.

(3) C türü yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

C1 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

C2 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

C3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,

verilir.

(4) D türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

D1 yetki belgesi: Tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

D2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

D3 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurtiçinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

D4   yetki belgesi: Tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

verilir.

(5) F türü yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

F1 yetki belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

F2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

verilir.

(6) G türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

G1 yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

G2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

G3 yetki belgesi: Yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

G4 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

verilir.

H türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

H1 yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara,

H2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara,

verilir.

K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,

verilir.

(9) L türü yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

L1 yetki belgesi: Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara,

L2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara,

verilir.

(10) M türü yetki belgesi: Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) M1 yetki belgesi: İliçi kargo işletmeciliği yapacaklara,

b) M2 yetki belgesi: Yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara,

c) M3 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara,

verilir.

(11) N türü yetki belgesi: Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) N1 yetki belgesi: İliçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara,

b) N2 yetki belgesi:  Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara,

verilir.

(12) P türü yetki belgesi: Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) P1 yetki belgesi: İliçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara,

b) P2 yetki belgesi: Yurtiçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara,

verilir.

(13) R türü yetki belgesi: Ticari amaçla taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) R1 yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

b) R2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

verilir.

(14) T türü yetki belgesi: Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır:

a) T1 yetki belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

b) T2 yetki belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

c) T3 yetki belgesi: Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara,

verilir.