Araç Ruhsat Plaka

*  ARAÇ RUHSAT YENİLEME                                               *  ARAÇ SATIŞ DEVİR İŞLEMLERİ

*  ARAÇ RUHSAT ZAYİİ                                                      *  ARAÇ REKLAM LOGO İŞLERİ

*  ARAÇ PLAKA İŞLEMLERİ                                                *  ARAÇ PLAKA İŞLEMLERİ

                                             

     

 

 ARAÇ RUHSATI BELGE ÜCRETİ     89.00 TL

 HİZMET BEDELİMİZ                       60.00 TL

 

 

 

DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

1.       Noter Satış senedi,
2.       Vergi İlişik Kesme Belgesi,
3.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına),
4.       Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri,
5.       Vatandaşlık numarası,
6.       Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
7.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8.       2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) .

NOT: Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

 

 

YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER

1.       Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi,
2.       Uygunluk Belgesi,
3.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası,
4.       ÖTV ödeme belgesi aslı,
5.      Vatandaşlık numarası,
6.       Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
7.       Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası.

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1.       Gümrük Trafik Şahadetnamesi,
2.       Uygunluk belgesi,
3.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası,
4.       ÖTV Ödeme Belgesi aslı,
5.       Vatandaşlık numarası,
6.       Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
7.       Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası.

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER

1.       Noter satış senedi,
2.       Vergi ilişik kesme belgesi,
3.       Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (e-posta ile yazışma yapılmaktadır.),
4.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına),
5.       Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar,
6.       Vatandaşlık numarası,
7.       Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),

NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.

Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ

1.       İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı,
2.       Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı,
3.       Trafik sigortası,
4.       Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için),
5.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
6.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1).

NOT:  Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER

1.       Veraset İlamı (ilgili mahkemeden),
2.       Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden),
3.       Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi,
4.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına),
5.       Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri,
6.       Vatandaşlık numarası,
7.       Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
8.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
9.       2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
10.     Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD , SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
3.       Dilekçe,
4.       Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği,
5.       Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için),
6.       Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için).

ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ

1.       Fatura,
2.       Montaj Tespit Raporu,
3.       İmalat Yeterlilik belgesi,
4.       Karayolu Uygunluk Belgesi,
5.       Karayolları Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacak,
6.       Dilekçe,
7.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
8.       Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
9.       Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek,
10.    Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da
         müracaat edilebilir.

ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ

1.       Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
3.       Dilekçe,
4.       Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.

MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ

1.     Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satınalınan motor bloğunun girişi ile
ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler,
2.     Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında
değiştirildiğine dair firmanın yazısı,
3.      Teknik belge-plan proje,
4.      İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
5.      Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
6.      Eski trafik tescil ve trafik belgeleri,
7.      Karayolları fenni muayene istasyonunca tespit yaptırılır.

LOGO

Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir.       


BELGE YENİLEME (YIPRANMA)

1.       Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
2.       Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
3.       Dilekçe,
4.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
5.       Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna
müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ

1.       Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
2.       Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
3.       Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
4.       Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
5.      Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün
içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında

Kanun hükümleri uygulanır.


TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ

1.       Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
2.       Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
3.       Dilekçe,
4.       Karayolları Muayene İstasyonundan motor şase tespiti (Muayene),
5.       Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna
müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ

1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
3.       Dilekçe,
4.       Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi,
5.       Plakalar getirilecek,
6.       Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.


HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ

1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
3.       Dilekçe,
4.       Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi,
5.       Plakalar getirilecek,
6.       Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek,
7.       Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

1.       Karakol tarafından tutulan tutanak ile Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna
dair belge getirilir.
2.      Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde,
savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe
alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.
3.     Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına
çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.

ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER

1.       Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna
dair belge,
2.       Dilekçe.

TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME

1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
3.       Dilekçe,
4.       Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği,
5.       Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği.

A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI

A" Geçici Trafik Belgesi, prototip veya yol testi ve gösterisi yapılacak araçlar ile fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için imalatçı ve ithalatçı firmalar ile bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere verilir. Bir yıl için geçerlidir. Bayiinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir.

1.       Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan eden dilekçe,
2.       İki adet geçici trafik belgesi,
3.       Şirketin oda sicil kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi,
4.       Harç makbuzu,
5.       Garanti belgesi,
6.       Trafik sigortası.

(B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir.
30 gün süre ile geçerlidir.

1.       Dilekçe,
2.       Trafik sigortası,
3.       ÖTV Ödeme Belgesi aslı,
4.       Harç makbuzu,
5.       Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi.

(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz

1.       Dilekçe,
2.       Trafik sigortası,
3.       Aracın satın alındığı belge,
4.       Harç makbuzu.

 

 

 

 

 

ARAÇ RUHSAT İŞLEMLERİ İÇİN SIKÇA SORUNLAN SORULAR

Eski aracımın şu an kime ait olduğunu öğrenebilir miyim?

Araç sahiplerine ait kimlik bilgilerinin kişiye özel bilgi niteliğinde olması nedeniyle, bu konuda internet ortamından bilgi verilmemektedir. Araç üzerinde bir hak iddianız olması halinde, kanuni mercilere müracaat ederek bilgi edinebilirsiniz.

1. Başka bir şahıs adına kayıtlı araç olup olmadığını öğrenebilir miyim?

Bu bilgilerin kişiye özel nitelikte olması nedeniyle, şahsa ait araç kaydı ile ilgili bilgilerinin gizlilik koşulu altında tarafınıza verilmesi mümkün değildir. Araç üzerinde bir hak iddianız olması halinde, kanuni mercilere müracaat ederek hakkınızı aramanız uygun olacaktır.

2. Bir aracın sahibini ve adresini nasıl öğrenebilirim?

Bu bilgilerin kişiye özel nitelikte olması nedeniyle, şahsa ait adres ve telefon bilgilerinin gizlilik koşulu altında tarafınıza verilmesi mümkün değildir. Araç üzerinde bir hak iddianız olması halinde, kanuni mercilere müracaat ederek hakkınızı aramanız uygun olacaktır.

3. Aracımın trafik sicilini nasıl öğrenebilirim?

www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaşılan sayfadaki sorgular linkini kullanarak; bir aracın teknik özellikleri (marka-model) ile herhangi bir haciz, rehin gibi hak mahrumiyeti bulunup bulunmadığına dair bilgilerine ulaşılabilmektedir. Yine aynı adresten, araçların plakasına göre trafik kazasına karışıp karışmadığına dair bilgi de edinilebilmektedir.

Aracınızın plakasına uygulanan trafik ceza kayıtları ise, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bilgisayar ortamında tutulmadan, tahsilat için ilgili Vergi Daireleri'ne gönderilmektedir. Araç tescil plakasına uygulanan trafik ceza kayıtlarının sorgulanabileceği bir internet sitesi olarak da, www.gelirler.gov.tr internet adresinin ana sayfasındaki "Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi" linkine bağlanmak suretiyle bilgi alabileceğiniz düşünülmektedir.

4. Aracım bir  süre önce çalındı, fakat internet sorgulamasında çalıntı olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Bu durumda ne yapabilirim?

Emniyet Genel Müdürlüğü olarak çalıntı araçlar konusunda yapılan tüm denetimlerde Polis bilgisayar kayıtları kullanılmaktadır. Çalıntı müracaat bilgileri Polis bilgisayar kayıtlarına aktarıldığı anda, ilgili araç Ülke genelindeki tüm Polis bilgisayar kayıtlarında çalıntı olarak görüleceğinden, yapılacak işlemlerde herhangi bir gecikme veya eksikliğe yol açmamaktadır.www.trafik.gov.tr internet adresinden verilen araç sorgu ekranı ise yalnızca vatandaşlarımızı bilgilendirme amaçlı olup, teknik imkanlar doğrultusunda güncelleme işlemi günlük olarak yapılabilmektedir.

5.Aracımın kayıtlarında bulunan hak mahrumiyetlerini (haciz, rehin vs.) nasıl kaldırabilirim?

Genel Müdürlüğümüz'e ait www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaştığınız tahdit bilgilerinin detayları aracın tescilli bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşlarımız'daki araç dosyalarında bulunduğundan, aracın tescilli olduğu İl/İlçenin Trafik Tescil Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği'ne müracaatta bulunmanız gerekmektedir.

Ayrıca, hak mahrumiyetinin kaldırılabilmesi için, hacizlerle ilgili olarak İcra Müdürü'nün yazısının, tedbirle ilgili olarak mahkeme yazısının, rehinle ilgili olarak bankaca düzenlenen ve noterce tasdiklenen ibranamenin veya bankaca iadeli taahhütlü olarak gönderilen yazının ya da banka görevlilerince elden getirilen yazının ibrazı gereklidir.

6. Sitenizdeki araç sorgulaması bölümünde, aracın rengi - modeli - markası vs. yanlış yazıyor. Bu durumu düzeltmek için ne yapabilirim?

Genel Müdürlüğümüz'e ait www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaştığınız tahdit bilgilerinin detayları aracın tescilli bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşlarımız'daki araç dosyalarında bulunduğundan, aracın tescilli olduğu İl/İlçenin Trafik Tescil Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği'ne müracaatta bulunmanız gerekmektedir.

7. Sitenizdeki araç sorgulaması bölümünde, aracım rehinli, tahditli vs. görünüyor. Gerçeği yansıtmayan bu durumu düzeltmek için ne yapabilirim?

Genel Müdürlüğümüz'e ait www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaştığınız tahdit bilgilerinin detayları aracın tescilli bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşlarımız'daki araç dosyalarında bulunduğundan, aracın tescilli olduğu İl/İlçenin Trafik Tescil Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği'ne müracaatta bulunmanız gerekmektedir.

8. İnternetten araç sorgusunda karşımıza çıkan, tahdit bölümündeki "Diğer" ne anlama gelmektedir?

Araç Üzerindeki rehilleri ve hacizleri göstermektedir

 

9. Bir plaka serisinin hangi ilçe tarafından tescil edilmiş olduğunu nasıl öğrenebilirim?

www.gelirler.gov.tr internet adresinden Vergi Daireleri (ilçe ayrımı buradan yapılabilir) bazında plaka serisi bilgilerine ulaşabileceğiniz düşünülmektedir.

10. Özel Plaka Ücretleri nasıl hesaplanıyor?

Ad ve/veya Soyad veya Ticari Unvan ihtiva eden Özel Plakalar, kayıt tescil tarihi itibariyle yıllık sürenin sona erdiği tarihte yürürlükte olan, memur maaş katsayısı x 10.000 + KDV (%18) şeklinde hesaplanmaktadır.

Kayıt tescil tarihi itibariyle yıllık süre sona erdikten sonra bir ay içinde plaka ücretini yatırmayanlar için Amme Alacakları Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre aylık gecikme cezası uygulanmaktadır.

11. Satın alacağım aracın plakasının sahte veya ikiz plaka olup olmadığını nasıl anlarım?

www.egm.gov.tr ve www.trafik.gov.tr internet adreslerinden plaka sorgulanmak suretiyle araca ait marka, model, sahiplik belge tarihi, tescil birimi, rengi, cinsi bilgileri ile araç dosyasında rehin, haciz vb. şerhler bulunup bulunmadığı ve aracın çalıntı olup olmadığı bilgileri görülebilmektedir. Araca ait tescil belgesi üzerindeki bilgiler ve internetteki bilgiler karşılaştırılmak suretiyle ayrıca, araca ait trafik tescil belgesinde belirtilen motor ve şase numaraları ile araç üzerindeki motor ve şase numaraları karşılaştırılmak suretiyle plakanın gerçekte bu araca ait olup olmadığı anlaşılabilir. Bunun yanında, araç plakaları üzerinde, ilgili trafik tescil kuruluşu ile plakayı basan şoförler odasının mührü olmak üzere iki ayrı mühür bulunması gerekmektedir.

12. Satın alacağım aracın ruhsatının (araç tescil ve trafik belgesinin) sahte olup olmadığını nasıl anlarım?

Tescil ve trafik belgelerinin sahte olup olmadığının gözle bakılarak anlaşılması ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle, öncelikle araç plakası üzerinden www.egm.gov.tr ve www.trafik.gov.tr internet adreslerinden sorgulama yapılarak ruhsattaki bilgiler ile internetteki bilgiler karşılaştırılmalıdır. Bu şekilde bir sonuca ulaşılamaması halinde aracın kayıtlı olduğu trafik kuruluşuna müracaat edilerek, dosya ve bilgisayar kayıtlarında bulunan bilgilerle ruhsatta bulunan bilgiler karşılaştırılmak suretiyle sahte olup olmadıkları anlaşılabilir.

13. Aracımın  change olup olmadığını nasıl öğrenirim?

Bir aracın change olup olmadığının anlaşılabilmesi için, aracın tescil ve trafik belgesi üzerinde bulunan motor ve şase numaraları ile araç üzerinde bulunan motor ve şase numaralarının karşılaştırılması gerekmektedir. Araç üzerindeki motor ve şase numarası ile tescil belgesi üzerindeki numaraların bire bir aynı olması gerekmekle birlikte, araçtaki numaralarda kazıntı, silinti, tahrifat, kaynak izi vb. görünmesi halinde change olma ihtimali bulunduğundan, motor ve şase numaralarının teknik elemanlar (makine mühendisleri odası, karayolları muayene istasyonu) tarafından incelettirilmesi uygun olacaktır.

14. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarına itiraz süresi ne kadardır ve itirazımı nereye yapabilirim??

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde sulh ceza mahkemelerine başvuruda bulunulabilecektir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunulmadığı takdirde ilgili karar kesinleşecektir. İdari para cezasının dava açma süresi içerisinde ödenmek istenmesi halinde bunun dörtte üçü ödenebileceği gibi ilgili vergi dairesine 1 (bir) ay içerisinde müracaat edilmesi halinde ilk taksidi peşin, kalan üç taksidi de aylık %5 faizle birlikte ödenmek koşuluyla, 1 (bir) yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebilecektir.

15. Sürücü belgelerinde T.C. Kimlik Numarasının olması zorunlu mu? Üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunmayan sürücü belgeleri geçerli mi??

15.02.2007 tarihinden itibaren düzenlenen sürücü belgeleri üzerine belge sahibinin T.C. Kimlik Numarasının yazılması uygulamasına başlanılmıştır. Ayrıca, zayii veya yıpranma gibi nedenlerle sürücü belgesini değiştirme durumunda olan vatandaşlarımıza, üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan sürücü belgesi verilmektedir. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan sürücü belgelerinin belli bir süre içinde değiştirilme zorunluluğu bulunmamakta olup, gerek trafik denetimlerinde, gerekse diğer trafik işlemlerinde (trafik kazaları gibi) mevcut sürücü belgeleri geçerlidir.

16.Sürücü ceza puanımı ve sürücü belgemin iptal işlemlerine ait bilgileri nasıl öğrenebilirim?

www.turkiye.gov.tr internet adresinden sürücü puanı 1ve iptal bilgisine sorgulama yaparak ulaşılabilmektedir. Ancak, bu konuda resmi belge istemeniz halinde ise kişiye özel bilgiler içerecek olması sebebiyle belgeyi aldığınız veya ikamet ettiğiniz trafik tescil kuruluşuna bizzat giderek dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

17.Sürücü belgeme ve aracıma uygulanan trafik cezalarına ilişkin bilgileri nasıl öğrenebilirim?

www.turkiye.gov.tr adresindeki “Sürücü Ceza Puanı” isimli ekrandan, sürücü belgesi ceza puanı bilgilerine ulaşılabilmektedir. Araç tescil plakasına uygulanıp tahsilatı yapılamayan ihbarlı trafik cezaları ise www.gib.gov.tr adresindeki “İnternet Vergi Dairesi” ekranından sorgulanabilmektedir.

 

18. Sürücü belgeme ait bilgileri (verilme tarihi, belge no su v.b.) nasıl öğrenebilirim?

Sürücü belgesine ait bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, herhangi bir trafik tescil kuruluşuna dilekçe ile bizzat müracaat etmeniz gerekmektedir. 

19.Plakası bilinen bir aracın sahibinin kim olduğunu öğrenebilirmiyim?

Araç sahipliğine dair bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, herhangi bir mağduriyetinizi gidermek üzere bilgi teminine ihtiyaç duymanız halinde, adli makamlara (Mahkeme, Savcılık, İcra Müdürlükleri) müracaat etmeniz uygun olacağı gibi ayrıca www.turkiye.gov.tr adresindeki “Araç Sorgulama” isimli ekrandan, sahiplik bilgileri saklı kalmak kaydıyla araçların hak mahrumiyeti (rehin, haciz vb.) ve bazı tescil bilgilerine ulaşılabilmektedir.

20.Adıma tescilli araç bulunup bulunmadığını nasıl öğrenebilirim?

Araç sahipliğine dair bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, herhangi bir trafik tescil kuruluşuna bizzat müracaatta bulunmanız halinde, kimlik bilgileriniz teyit edilmek suretiyle adınıza kayıtlı araç bulunup bulunmadığı, tespit edilerek bilgi verilecektir.

21.Kimlik bilgileri verilen şahsın/şahısların adına tescilli araç bulunup bulunmadığı veya plakası verilen aracın geçmişteki sahipleri hakkında nasıl bilgi temin edebilirim?

Araç sahipliğine dair bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, herhangi bir mağduriyetinizi gidermek üzere bilgi teminine ihtiyaç duymanız halinde, adli makamlara (Mahkeme, Savcılık, İcra Müdürlükleri)  müracaat etmeniz gerekmektedir.

22.Plakası bilinen aracın herhangi bir trafik kazasına karışıp karışmadığı hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

Ölüm veya yaralanma ile oluşan trafik kaza bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğümüzce kayıt altına alınmakta, yalnız maddi hasarla sonuçlanan kazalar konusunda ise her hangi bir kayıt tutulmamaktadır. Bu kapsamdaki bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan elektronik ortamda veya dilekçeli olarak bilgi temini mümkün değildir. Ancak  aracı satın almak üzere trafik kazası durumunu tespit etmek istemeniz halinde, aracın teknik incelemesini yaptırmak suretiyle sonuca ulaşmanız uygun olacaktır.

Yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazaları konusunda bilgi temin edilip edilmeyeceği konusunda ise Sigorta Bilgi Merkezine( TRAMER) müracaat etmeniz uygun olacaktır.

 

23.Yurtdışında/ülkemizde kullanılmak üzere, herhangi bir trafik kazasına karışıp karışmadığımı ve varsa trafik suçlarıma ait bilgileri nasıl temin edebilirim?

Trafik kaza ve ceza durumunu gösterir resmi belge talepleri, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına dair 4645 sayılı kanun gereğince, hizmet satışı kapsamında düzenlenerek talep sahiplerine verilebilmektedir.

Söz konusu belgeyi almak üzere;

  1.  
    • Emniyet Genel Müdürlüğü A.Ayrancı/ANKARA binasının beşinci katında bulunan Başkanlığımıza kendiniz, birinci dereceden yakınınız veya vekalet verdiğiniz herhangi bir şahıs bizzat müracaat edebileceği gibi,
    • www.trafik.gov.tr internet adresimizdeki “İstatistikler” bölümü altında yer alan “Hizmet Satışları” linkinden ulaşılacak dilekçe ve protokolün doldurularak, protokolde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydıyla posta yoluyla da müracaat yapılabilmektedir.

 

24. Plakası bilinen aracın özellikleri ve her hangi bir hak mahrumiyeti bulunmadığına ilişkin bi